Hastalar İçin

a. Poliklinik hizmetleri: Bilim Dalı polikliniğinde yılda ortalama 4500 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Bu hastaların çoğunluğunu çocukluk çağı allerjik hastalıkları; astım, allerjik rinokonjunktivit, atopik dermatit, besin ve ilaç allerjileri ile ürtiker vakaları oluşturmakta, hastalarda tanıya yönelik inhaler allerjenler ve besinlerle cilt testleri, ilaçlarla epidermal ve intradermal testler, oral provakasyon testleri yapılmakta ve gerektiğinde bu hastalara ayaktan bakım hizmeti de verilmektedir. Polikliniğin ikinci büyük hasta grubu sık enfeksiyon yakınması ile başvuran  ve  primer veya sekonder immün yetmezlik tanısı alan olgulardır.

Pediatrik İmmunoloji-Allerji Bilim Dalı’nda randevu verilerek hasta poliklinik hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

b. Yatan hasta hizmeti

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji-İmmünoloji-Allerji servisi- 30 yataklı servis içerisinde bilim dalına ayrılmış odalar ve 5 yataklı Pediatrik kök hücre nakli ünitesinde verilmektedir.Yılda ortalama 100 hastaya yatarak tedavi hizmeti verilmekte, bu hastaların çoğunluğunu primer immün yetmezlik tanılı olgular ve acil allerjik hastalıklarla başvuran hospitalizasyon gerektiren olgular oluşturmakta, ayrıca kök hücre nakli ünitesinde ortalama yılda 10-15 primer immün yetmezlik olgusuna kök hücre nakli gerçekleştirilmektedir.

c.Bilim Dalı tarafından yılda ortalama 250 klinik içi ve dışı olgu konsülte edilmektedir. Ağırlığını klinik içi poliklinik danışımlarının oluşturduğu bu grupta Ankara içinde diğer eğitim hastanelerinden danışılan olgular da bulunmaktadır.

d.Pediatrik İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı`nda bugün itibarıyla primer immün yetmezliklerin tanısı için gerekli tüm incelemeler yapılabilmektedir. Ayrıca lösemi immünfenotiplendirmesi, kemik iliği transplantasyonu sonrası immünrekonstitüsyonun izlemine yönelik incelemeler, kemokin ve sitokin ölçümleri, nötrofil ve bazofil fonksiyon testleri yapılmaktadır. Bilim Dalı’na ait araştırma laboratuvarında yılda ortalama 750 hastaya rutin laboratuvar hizmeti verilmektedir.